Home

Narozeniny mluvnické kategorie

Domácí úkol čeština - 6

  1. Vinohrady, Vysočany, prázdniny, narozeniny, kamna - určete mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor). Pád dohromady dáme Ale jak se určuje rod a vzor u těhle slov? A číslo je jednotné nebo množné? Radši inko ať nejsem za negramotnou matku. Vinohrady a Vysočany budou vzor hrad - rod mužský; číslo množné
  2. čeština: ·výročí narození Království se ani nenadálo a Růženka už oslavovala šestnácté narozeniny. Mám to ale smůlu, Anteo! Představ si, 12. března mám své narozeniny a ty budu oslavovat někde v poušti. Čert aby spral takové narozeniny! Nebruč, příteli, však já si na tebe v den tvých narozenin vzpomenu.
  3. Mluvnické kategorie podstatných jmen. - adjektivní skloňování (vrchní, pokojská) - číslo jednotné (singulár), číslo množné (plurál), ve staré češtině existoval ještě duál (dochovaly se pouze některé tvary - dva, oba, párové části lidského těla) - jména hromadná (singularia tantum) - tvar jednotného.
  4. mluvnická kategorie čísla u podstatných jmen; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení reálné číslo, mluvnické číslo, číslo jednotné, množné, koncovka, podstatná jména hromadná, pomnožná, látková, slovní význam. Autor: Mgr. Radmila Dočkalová . Na babiččiny narozeniny _____ se k nám.

Mluvnické kategorie. Některé mluvnické kategorie lze určit jen u některých jmen - např. životnost jen u substantiv mužského rodu. 1. Rod. 2. Životnost. 3. Číslo. 4. Pád. 5. Druh . 6. Vzor. Rod. Nemá nic společného s reálným rodem v přírodě. Neurčuje se u většiny číslovek a některých zájmen ta jsou bezrodá. narozeniny, cukroví, limonáda, vojsko, běžky, cukr, Vánoce, hmyz, ocet U podtržených podstatných jmen urči mluvnické kategorie a vysvětli jejich věcný význam. V měšci bylo několik dukátů, a tak se šašek zaradoval.. Berte to spíš tak, že mluvnické kategorie se snaží popsat to, co v jazyce existuje, není to naopak, že by se jazyk přizpůsoboval mluvnickým kategoriím. Jak by jinak bylo možné, že vlastně nelze určit, podle jakého vzoru se skloňují třeba takové peníze Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje.U většiny jazyků (včetně češtiny) je kategorie čísla založena pouze na protikladu jednosti - mnohosti, nicméně v některých jazycích je struktura složitější. Číslo tak můžeme členit na: jednotné číslo (singulár),; množné číslo (plurál)

souhrnné online cvičení na mluvnícké kategorie sloves Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor) Mluvnické kategorie I. mluvnické kategorie vyššího řádu (slovní druhy) 1. podstatná jména = substantiva 2. přídavná jména = adjektiva 3. zájmena = pronomina 4. číslovky = numeralia 5. slovesa = verba 6. příslovce = adverbia 7. předložky = prepozice 8. spojky = konjunkce 9. částice = partikule 10. citoslovce = interjekce. Mluvnické kategorie podstatných jmen. 11.9. 2019 Erika Hanáčková 65517x. To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu

Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen rozlišujeme tyto mluvnické/gramatické kategorie: rod, číslo, pád. Určovat můžeme také vzor, nejedná se ovšem o mluvnickou kategorii Q. Doplň správné tvary podstatných jmen. V případě dvou možností, označ obě Mluvnické kategorie jmen: Pády: 1. pád (casus) - vyjadřuje vztahy jména ve větě ale označují jednu osobu, věc (kamna, narozeniny, ústa, Čechy) jména hromadná - tvar jednotného čísla, ale označuje větší počet (skot, uhlí, bratrství, vojsko, mládež

narozeniny - Wikislovní

Transcript Mluvnické kategorie jmen Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Anotace Název tematické oblasti: Jazyk. Jaké mluvnické kategorie u podstatných jmen určujeme? ÚKOL Proveďte rozbor stavby slova (předpona - kořen - příponová část): Odplavit, podvodní, horský, základna, rozsypaný, procházka, vycvičit. VÝKLAD Podstatná jména konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí. Na osoby, zvířata a věc

Mluvnické kategorie podstatných jmen Studium, škola

. ajděte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie a vzor: Lucie šla na procházku do parku. Nemáme rádi otravný hmyz. V pondělí má otec narozeniny. Nad zahradou prolétlo hejno kosů. Četl v bibli. Řidič zastavil auto až v poli za příkopem. podst. jméno pád číslo rod vzo Kategorie: primární kategorie - slova rozdělujeme na slovní druhy sekundární kategorie: mluvnické kategorie jmen - jmenné kategorie: ROD (mužský + životnost . (dveře, sáně, narozeniny). Mluvnické kategorie jmen. pád - vyjadřuje vztahy jména ve větě např. ústa, spalničky, narozeniny, kalhoty, Vánoce, Čechy. jména hromadná - mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet osob nebo věcí. Vyjadřuje mluvnické kategorie ohebných slov. U slov, která se skloňují: rod, číslo a pád. Význam věcný i mluvnický mají ohebná slova. Pouze věcný (lexikální) význam mají příslovce. Převážně mluvnický (gramatický) význam mají předložky a spojky. Chcete si ověřit další vaše znalosti z českého jazyka ISBN: 80-7235-288-1 Rozměry: 200,0 x 140,0 x 3,

Mluvnické kategorie určované u substantiv. U substantiv určujeme u nich . číslo, rod a pád. Kategorie čísla. Substantiva v češtině vyjadřují . jednotné číslo (singulár) a . množné číslo (plurál). Protiklad singulár-plurál vyjadřují především . počitatelná substantiva (jablko-jablka, stůl-stoly, kniha-knihy atd. Při psaní číslicí se často chybuje v rozlišení základních a řadových číslovek. Za řadovou číslovkou je třeba napsat tečku, naopak za základní se tečka psát nesmí. Sejdeme se v 17 hodin. (sedmnáct) - číslovka základní. Sejdeme se po 17. hodině (sedmnácté) - číslovka řadová. Chodíme do 7. třídy (sedmé. Jaké mluvnické kategorie určujeme u podstatných jmen?, Vyjmenuj všechny vzory rodu mužského, ženského i středního:, Vymysli 1 podstatné jméno konkrétní a 1 podstatné jméno abstraktní., Vyber slovo, které nepatří mezi ostatní a zdůvodni:dveře, plíce, listí, housle, kamna, narozeniny

Mluvnické kategorie jme

Jde o mluvnické kategorie a je to druh, vzor, rod, číslo a pád. Pochopit jednotlivé kategorie pomůže cvičení, které je k dispozici zde: www.pravopiscesky.cz Zdroj: diskuze Ktere mluvnicke vyznamy pridavna jmena vyjadruj Vzor otevřeného dopisu pro ředitele školy. Napsala Mgr. Jitka Konášová. Poslední revize: 3. května 2021. NESOUHLAS S POSTUPEM ŠKOLY. Následující ukázka slouží jen jako příklad, jak je možné napsat vlastní otevřený dopis řediteli školy o tom, že nesouhlasíte s postupem školy při řešení konfliktu mezi žáky Opakování vzd ělávacího celku: Slovesa (mluvnické kategorie, vid a rod) 1. Vypiš z vět slovesné tvary a ur či u nich mluvnické kategorie (+ vid a rod) Pozor! U rozkazovacího a podmi ňovacího zp ůsobu neur čujeme čas!!! Kdybych tak dostal k narozeninám nové kolo! ____ ZÁKLADNÍ MLUVNICE . 1. Druhy řeči : přímá (uvozovací věta + přímá řeč) Eva navrhla : Půjdu s tebou.. nevlastní přímá řeč (bez uvozovek) Eva navrhla, půjdu s tebou.. nepřímá řeč (mluvčí o jiném něco povídá) Eva navrhla, že půjde se mnou.. polopřímá řeč (řeč postavy se včleňuje do autorské řeči - užití 3.osoby) Spěchal, nedíval se na. Opakování vzdělávacího celku: Slovesa (mluvnické kategorie, vid a rod) 1. Vypiš z vět slovesné tvary a urči u nich mluvnické kategorie (+ vid a rod) Pozor! U rozkazovacího a podmiňovacího způsobu neurčujeme čas!!! Kdybych tak dostal k narozeninám nové kolo

Mluvnické kategorie jmen - u jmen (podstatná, přídavná, zájmena, ohebné číslovky) určujeme pád, číslo, rod, popř. životnost - mluvnické kategorie přídavných jmen, zájmen, číslovek vyplývají ze shody s podstatným jménem 1) Jmenný rod - mluvnické rody jsou tři (přirozenými rody jsou pouze mužský a žensk ŘEŠENÍ - JAZYKOVÝ ROBOR TEXT: Maminka si schovává naše nejhezčí výkresy a všechny programy besídek hudební školy, kterou já i moji sourozenci pilně navštěvujeme, aby je měla na památku, až jednou budeme velcí Dříve než přistoupíme k posouzení mluvnické kategorie čísla u daných jmen, je třeba ujasnit pojetí podstatných jmen pomnožných vůbec a v souvislosti s tím vysvětlit, proč k nejednotnosti v určení rodu a čísla dochází. Mluvnické číslo podstatných jmen je kategoriálním prostředkem k rozlišení mnohosti od jednosti. Opakování - mluvnické kategorie 1 Určete mluvnické kategorie podstatných jmen: Její Veličenstvo se svou družinou se pokochalo mým vystupováním. Poklekl jsem na obě kole-na. Když mě vysadili na stůl, nastrčila mi milostivá paní malíček, který jsem oběma rukama objal a jeho špičku jsem si co nejuctivěji přitiskl ke rtu

Podstatná jména - určování rodu a vzoru - Moje čeština

1. Definice a mluvnické kategorie Zájmena jsou mluvnický druh, který odkazuje na ebo přídavná n podstatná jména nebo . Zájmena řadíme kje zastupuje ohebným slovním druhům, z mluvnických kategorií u nich určujeme pád, číslo a rod. Užití zájmen se řídí jednak gramatickými, jednak stylistickými pravidly VY_32_INOVACE_05.03 1/1 3.2.05.3 Souvětí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková a Martina Němečková Na pol_ zrají klas_. Plaťte drobnými peněz_. Přijíždějí voz_ se zavazadl_. Na zalesněných svaz_ch řeky Sázav_ rostou hřib_. Koroptv_m se u nás nedaří

SLOVESA, MLUVNICKÉ KATEGORIE - přiřazování na čas, jaknacestinu.cz. SLOVESA - MLUVNICKÉ KATEGORIE - pexeso. SLOVESA - určování mluvnických kategorií do tabulky (osoba, číslo, způsob, čas) SLOVESA - MLUVNICKÉ VÝZNAMY 1. SLOVESA - MLUVNICKÉ VÝZNAMY 2 Anotace Účelem pracovního listu je zopakovat mluvnické kategorie, slovní druhy a odbornou terminologii. strana 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Miškeříková narozeniny, stromoví, písek, žito, vojsko, vrata, hrách, bratrstvo, mák, list Pracovní list ČJ - Středa 20. 5. 2020 1) Opakování - doplň mluvnické kategorie u podstatných jmen pád číslo Rod (životnost) vzor vedle maminky 2 J ž žena za tatínkem 7 j M - živ.pán miminko pláče 1 j s město pod stolem 7 j M - neživ. hrad Broučku! 5 j M - živ.pá CVIČENÍ - mluvnické kategorie U podstatných jmen určete všechny kategorie: Náš dědeček už čte bez brýlí. Uhlí je vzácná surovina pro výrobu potřebných látek. Koupili jsme si nové nádobí. Oči měla jako dva uhly. Velké nádoby slouží k vytvoření zásob vody. V přístavu jsme viděli několik velkých lodí Mluvnické kategorie sloves zahraju si V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso? 1. os., jedn. č. 3. os., jedn. č. Co sloveso vyjadřuje? Něco, co se stalo, děje nebo stane. Něco, co by se mohlo stát

Číslo (mluvnice) - Wikipedi

Jaké mluvnické kategorie? (1 odpověď) Znáte některá kuriozní česká příjmení? (15 odpovědí) prosím vás, jaký je to slovní druh JAKO. Díky (3 odpovědi) Co znamenaji pismena ad kdyz... (2 odpovědi) Odkud pochází přípitek živijó, živijó a od kdy se u nás používá? Znáte nějaký jiný druhy a mluvnické kategorie zájmen . zvratná zájmena odborná publikace (obsah, rejstřík) Cílová skupina: žák 16 - 19 let . Stupeň a typ vzdělání: 3. ročník, střední odborné. Typ interakce: aktivita Druh výukového zdroje: Pracovní list . Očekávaný výstup: Žák si zopakuje a systematizuje dosavadní teoretické.

Kvíz procvičuje mluvnické kategorie sloves. Infinitiv slovesa se přetváří podle zadání. Kvíz Sloveso Mluvnické kategorie Slovesný způsob Slovesný čas Časování sloves Osoba Číslo Neurčitek. Tip do výuky Úkoly: Vyčasujte jedno sloveso z kvízu ve všech osobách v podmiňovacím způsobu.. číslo - tyto tři mluvnické kategorie určujeme podle podstatného jména, ke kterému . pád - se přídavné jméno vztahuje. druh . vzor. (ty Pardubice, ty narozeniny, ty dveře, ty sáně, ty nůžky, ta záda Testy k přídavným jménům: Mluvnické kategorie - napište, které mluvnické kategorie se určují u zadaných slov, pojmy oddělujte čárkou. Vzory jmen - uveď te vzor ve tvaru zadaného prídavného jména (po dosazení do věty). Jmenné tvary - vytvořte jmenný tvar zadaného přídavného jména

Mluvnické kategorie (někdy používáme pojmenování mluvnické významy) jsou kategorie, které u podstatných jmen určujeme. Jedná se o různé obměny, které s podstatnými jmény můžeme dělat při skloňování - jména se tak lépe přizpůsobí kontextu věty a dovolí nám vyjádřit to, co chceme. U podstatných jmen můžeme. 2. Urči mluvnické kategorie (ptej se nahlas, případně si vyskloňuj slovo ve všech pádech) v ledničce - květiny - za kopcem - do města - na cestu - na cestě - vlakem - v kufrech - 3. Opiš do sešitu a doplň správně i,y ( kontroluj si i čárky, tečky, háčky :-) ) Do naší třídy přib__l nový žák LAPBOOK- mluvnické kategorie podstatných jmen aneb tvoříme, stříháme, lepíme a přitom se učíme. Určeno pro děti školního věku. Set obsahuje základní předměty k vytvoření si vlastního lapbooku, který se týká určování mluvnických kategorií podstatných jmen

si žáci procvičují mluvnické kategorie podstatných jmen. Autor Mgr. Monika Gregorová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák aplikuje znalosti o mluvnických kategoriích podstatných jmen při hře, rébusech, křížovkách. Třída 3. - 5 Učebnice str. 74/10 - do školního sešitu opiš a urči mluvnické kategorie - pozor!!! u sloves určujeme osobu, číslo a čas: Pro zopakování - jak určujeme: poskakuje - os. 3. č.j. čas přít. osoba - poskakuje on = 3. os., číslo - jedna osoba - č.j. (jednotné), čas - poskakuje teď - přítomn narozeniny svátek poděkován Lapbook- mluvnické kategorie podstatných jmen aneb tvoříme, stříháme, lepíme a přitom se učíme Určeno pro děti školního věku. Set obsahuje základní předměty k v Skloňují se. Jde o plnovýznamový slovní druh. Ve větě plní nejčastěji roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu a dále vzor. Podst. jména - konkrétní-osob, zvířat, věc U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod: mužský - ženský - střední

Slovesa - mluvnické kategorie skolaposkole

Klíčová slova. mluvnické kategorie, podstatná jména, vzory pád, číslo, rod (určujeme podle podstatného jména, u kterého příd.jméno leží), druh, vzor (určujem podle postat.jména) 24.hodina, 19.3.2014 Přídavná jména - procvičování učiva, vyhledávání příd.jmen v textu, určování druhu a vzoru PŘJ. přídavná. Ptiiadte ke každé z následujících vét (1—3) mluvnické kategorie (A-E) Úloha 09 zvýraznéného slovesného tvaru: (Každou možnost z nabídky A-E müžete ptiiadit pouze jednou. Dvë možnosti zbudou a nebudou použity.) Vétšinu lidí by to patrné ani ve snu nenapadlo. 2. Piíští týden budeme slavit 300. výroëí založení.

Principy třídění slov na slovní druhy, mluvnické kategorie

Oslavy narozenin pořádají, účastní se jich, ovšem vždycky u toho vzdychají, tváří se otráveně a říkají věty, v nichž se vyskytuje slovo ale: Já si na to nepotrpím, ale dělám to kvůli rodině. Dárky mi nedávejte, nic nepotřebuju, ale dělá mi radost, když se sejdete, pobavíte, je to oslava pro vás. Tato gramatická kategorie již v češtině dávno zanikla (nyní ji najdeme jen v několika málo slovanských jazycích, např. ve slovinštině), přesto však po sobě zanechala několik stop, které jsou patrné i v současné češtině Mluvnické kategorie jmen. 1. pád - vyjadřuje vztahy jména ve větě např. ústa, spalničky, narozeniny, kalhoty, Vánoce, Čechy. jména hromadná - mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet osob nebo věcí. Než začnou určovat mluvnické kategorie, tak si je nejdříve doplní do zelených políček. Následně u sloves z textu určí osobu, číslo, způsob, čas a neurčitek. Při hromadné kontrole tabulky vyjmenují žáci i další slovesa z textu. Časová dotace: 10 minut Opakování - mluvnické kategorie strana 12 1. Můžeme přidat informace o literárním díle, z něhož je ukázka: Kapitán Lemuel Gulliver - hlavní postava knihy Gulliverovy cesty od J. Swifta - na svých cestách se dostane mezi liliputy nebo naopak mezi obry

79 117 5. Umění Balóny Narozeniny. 115 175 8. Nový Rok Prskavka. 217 196 27. Přítomný Balíček Dárek. 133 152 34. Dárek Box Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Mluvnické kategorie sloves - Gameshow quiz (wordwall.net) Pozornost zaměříme na čas minulý, který máme uvedený v uč. str. 93 a 94 v přehledných tabulkách. Procvičovat jej budeme ve cv. 4 na str. 94, kde máme v nabídce slovesa, která převedeme do určitého tvaru Právní upozornění: . Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora

Mluvnické kategorie podstatných jmen - erikahanackova

Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Přehledná tabulka vzorů pro mužský rod. Skloňování jednotlivých vzorů: PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z. Urči u podstatných jmen - rod, číslo, pád, vzor. V hračkářství prodávají pěkné hračky. U stolku stojí dvě nová křesla. Bez švihadla nemůžu skákat. Počkáme na tatínka na letišti. K polím přijely traktory s hnojem. Podlahu pořádně zameťte košťaty. Z auta se na zem vysypalo trochu uhlí narozenin dozvídá, že je osiřelým synem dvou velkých kouzelníků a sám má magické schopnosti. S Na Škole čar a. kouzel v Bradavicích začíná Harryho celoživotní dobrodružná pouť. J Naučí se na létajícím koštěti hrát famfrpál a Urči mluvnické kategorie: velkých 2.p., č. mn., r. Mž, druh tvrdý, vz. mladý.

PL - opakování - základní skladební dvojice, větné vzorce, mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), slovní druhy Pondělí 31. 5 mluvnické kategorie pádu, čísla, a rodu => shodují se s mluvnickými kategoriemi určujícího podstatného jména / vzor. VY_32_ INOVACE_06 - Druhy . přídavných jmen. K narozeninám jsem dostal krásný(T) dárek. Ve výletní (M) restauraci jsme si dali kuřecí(M) maso. Navštívila nás otcova(P) sestra ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434. NÁZEV PROJEKTU: Šablony - Gymnázium Tanval

Práce učitele v počátečních hodinách výuky němčiny . Vytvá. ř. ení základních jazykových návyk. ů. Datum. Každá hodina němčiny by měla být na tabuli (případně v sešitě) označena datem, např jdi slovesné tvary a správně je umísti do tabulky. Urči zbylé mluvnické kategorie. Připrav si tento úkol na středu. Kvůli rozbitému kolu bych ten závod stejně nedokončil ve stanoveném limitu. Neodcházejte ze sálu, představení ještě nekončí. Odpoledne budeme s maminkou připravovat narozeninovou oslavu Podstatná jména - pády 1* Určuje mluvnické kategorie - rod, číslo, pád podstatných jmen. Skloňuje podstatná jména ve všech pádech jednotného i množného čísla

Mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, způsob, čas skladba - věta jednoduchá, souvětí Určité a neurčité slovesné tvary Spojovací výrazy Zvratná slovesa Přímá a nepřímá řeč Časování sloves vzorce souvětí Slovesný způsob Základní skladební dvojice Shoda přísudku s podměte Mluvnice (Mgr. Veronika Hlubinková) AKTUALIZOVÁNO (30. 3. 2020) Milí žáci, tak další týden máme za sebou. Chci vás pochválit, jak hezky pracujete a posíláte mi úkoly včas. Jsou ale i tací, kteří mi úkoly ještě neposlali a ani se mi neozvali. Tak vás prosím, napište mi e-mail ( v.hlubinkova@gmail.com ) Podstatná jména - mluvnické kategorie: 1) Pád: 1. pád - Kdo? Co? 2. pád - Koho? Čeho? 3. Komu? Čemu? 4. Koho? Co? 5. Oslovujeme, voláme. 6. O kom