Home

Jednoduchý elektrický obvod pracovní list

FYZIKA 6

Jednoduchý elektrický obvod - Školáci

03a. Elektrický proud, elektrické napětí - pracovní list.docx Zobrazit Stáhnout 600 kB: verze 1 : 6. 11. 2017 2:58: Petra Jašková: ć: 03b. Elektrický proud, napětí - pracovní list - výsledky.pptx Zobrazit Stáhnout 500 kB: verze 1 : 22. 11. 2019 2:05: Petra Jašková: ĉ: 04. Elektrický obvod, napětí, proud - otázky k opakování.doc Zobrazit Stáhnout 953 k Pracovní list obsahující fotografie jednoduchého elektrického obvodu a několika součástek. Je ho možno použít jako procvičení dané látky či jako test. Očekávaný výstup: sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu Jednoduchý elektrický obvod.doc BOHÁČKOVÁ, Petra. Jednoduchý elektrický obvod. Metodický portál. Součásti elektrického obvodu 1)zdroj napětí • dodává do obvodu el. napětí • např. el. článek, baterie el. článků 2) spotřebič • V něm se el. energie mění na požadovanou formu energie: —teplo -např. žehlička, vařič, trouba, fén atd. —světlo -např. žárovka, zářivka, výbojka atd PRACOVNÍ LIST - NÁPOVĚDA NEROZVĚTVENÝ A ROZVĚTVENÝ EL. OBVOD Praktické prozkoušení sestavování elektrických obvodů. 1) SCHÉMA ELEKTRICKÝCH OBVODŮ Je to nákres zapojení jednotlivých elektronických součástek. Zopakujte si jednotlivé sche matické značky součástek. Při zakreslování používejte pravítko a tužk

Téma: Elektrický obvod Metodický list: Pracovní list pro laboratorní práci - Jednoduchý a rozv ětvený elektrický obvod. V této práci si žáci prakticky vyzkouší zapojit jed noduchý a rozv ětvený obvod. V případ ě, že obvod nebude hned funk ční, se nau čí vyhledávat a odstra ňovat závadu. Sou částí je tak Jednoduchý elektrický obvod Fyzika 6. ročník jednoduchý elektrický obvod, sériové zapojení, paralelní zapojení Mgr. Beatrice Stařičná Anotace: Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, slouží k procvičení pojmů týkajících se tématu jednoduchý elektrický obvod, procvičen

pracovní list Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. - pracovní list Fyzika - TS Edison - pracovní list Metodika projektu Heuréka, 6. ročník Jednoduché elektrické obvody 8. Obr. 11 a 12: Zapojování obvodů ve třídě Máte-li ve škole osvětlení na chodbách ovládané pomocí schodišťového zapojení, ukažte žákům, že je možné z libovolného konce chodby světla rozsvítit nebo zhasnout Obvod je cesta od zdroje přes spotřebič a zpátky ke zdroji 3. Ve dvojicích nákup správných pomůcek podle schématického plánku Schéma je jednoduchý obrázek elektrického obvodu 4. Sestavení, vyhodnocení správnosti zapojení. 5. Pracovní list učivo 1.6. - 5.6. 1) vypracuj pracovní list el. obvod, vodiče a pošli zpět na mail: safarikova@zsnýrskokom.cz ( pracovní list si můžeš vyzvednout a odevzdat ve škole ) d) pojistky - zápis do sešitu zde: ( do sešitu si zapiš až druhou část zápisu - pojistky ) e) zodpověz si otázky na str. 132 / 1, 2, 3

ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Pracovní list Ohmův zákon Úvod. Elektrický proud v obvodu se dá připodobnit proudění kapaliny v uzavřeném potrubí. Pokud chceme aby potrubím protékalo větší množství vody, musíme také větší množství do potrubí dodat. U elektrického obvodu je to podobné

Pracovní list do hodiny fyziky na téma jednoduchý elektrický obvod. Procvičuje zapojení jednoduchého elektrického obvodu, upevňuje . Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou. Doteraz ste robili iba kvalitatívnu analýzu, teraz budete robiť jednoduché výpočty Jednoduchý elektrický obvod. experiment gravitace historie hydrostatika infografika komiks magnetismus model měření objem a hustota plyn pod mikroskopem pokus pracovní list převody jednotek příklad světlo teplo teplota tlak vesmír video voda vtip vysvětlen.

Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např. odporů, kondenzátorů, cívek, tranzistorů, diod a spínačů.Tyto prvky vytváří vodivou cestu a splňují funkce, které jsou od obvodu požadovány, např. zesilování signálu, vytváření oscilací apod. Může být nepatrný jako integrovaný obvod, nebo může zahrnovat celou elektrickou síť Pracovní list: Měření el. napětí rozsah celkem dílků na stupnici napětí odpovídající 1 dílku počet dílků elektrické napětí 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 rozsah stupnice U (1 dílek) = dílků U

V této části učebnice popisujeme pouze stejnosměrné obvody. Jednoduchý elektrický obvod tvoří: zdroj napětí (např. baterie), spotřebič (např. žárovka), vedení (např. měděný vodič), příp. spínač (např. vypínač). Obr. 1: Zobrazení jednoduchého elektrického obvodu. Elektrický proud protéká jen uzavřeným obvodem Pracovní postup: Žáci nejprve p řekreslí do pracovních list ů dv ě schémata elektrických obvod ů. Pak elektrické obvody postupn ě zapojí (v p řípad ě šestého ro čníku s pomocí vyu čujícího), nechají je zkontrolovat a vyzkouší jejich funk čnost. Porovnají intenzitu svícen Zavedli jsme si veličiny elektrický proud a elektrické napětí. Otázkou je, zda spolu nějak tyto veličiny souvisí. Pokusy jsme už zjistili, že čím větší napětí je na zdroji, tím větší prochází obvodem elektrický proud. POKUS: JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD (RŮZNÉ ZDROJE, REZISTOR, AMPÉRMETR, VOLTMETR) U každého pracovního listu je uvedena stručná fyzikální teorie, seznam potřebných pomůcek, schéma zapojení, stručný postup, jednoduché nastavení měřícího systému, ukázka naměřených hodnot a případně další náměty k měření. Protokol slouží pro studenta k vyplnění a vypracování

01. Elektrický obvod, napětí a proud - FYZIKA - Jašková Petr

St: Online vysílání - Jednoduchý el. obvod Čt: Jednoduchý el. obvod -prezentace + odpověďový hárek - el. odevzdání Německý jazyk Tento týden samostudium: pondělí 12.10. . Uč. str. í ñ cv. í ò - lehce spoj tužkou . Pracovní sešit str. í ì cv. î ï, î ð . Zopakuj si slovíčka na str. í í a í v pracovním sešit JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD Hlavní části: 1. Spotřebič 2. Vypínač 3. Zdroj elektrického proudu 4. Vodiče SCHEMATICKÉ ZNAČKY Zdroj elektrického proudu Žárovka = spotřebič Vypínač Vodič SPOTŘEBIČ Spotřebičem může být například žehlička, vařič, pračka, žárovka, zvonek a další. Když žehličkou (spotřebičem. obvod - jednoduchý, rozvětvený Schéma jednoduchého el. obvodu Vypracujte pracovní list na shrnutí tématu západní Evropy: 1. Napište státy západní Evropy pod sebe, vedle napište jejich hlavní města. 2. Rozhodněte, zda je výrok pravdivý, nebo ne. Nesprávné výroky opravte Jednoduchý elektrický obvod nejlépe představíme analogií s vodním kolem. Pracovní list 1 - Intenzita elektrického proudu na různých Pokyny a řešen Sestavte elektrické obvody podle prvních dvou schémat a změřte intenzitu elek

Fyzika 6.a, 6.b :: Matematika - Fyzik

-Ve všech částech obvodu musí být obsaženy volné elektricky nabité částice (všechny části musí být z vodičů) -V obvodě musí být elektrické pole, které způsobí usměrněný pohyb volných částic s elektrickým nábojem (musí zde být zdroj) Pozn. Obvod je buď jednoduchý nebo rozvětvený Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Fyzika - 6. ročník - zsstipa.c

pracovní list pro domácí Laboratorní práci - Měření teploty: 6-LP-teplota test: viz.Teams Nová látka: OPAKOVÁNÍ LÁTEK 2.POLOLETÍ. Probrané látky: Magnetizmus elektrického proudu. poznámky: MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. video: Magnetizmus elektrického proudu. Jednoduchý elektrický obvod. poznámky: ELEKTRICKÝ OBVOD ELEKTRICKÝ OBVOD Spotřebič Vypínač Zdroj elektrického proudu Vodiče a izolanty Schematické značky Jednoduchý elektrický obvod SPOTŘEBIČ Spotřebičem může být například žehlička, vařič, pračka, žárovka, zvonek a další. Když žehličkou (spotřebičem) prochází elektrický proud, tak se žehlička zahřeje Jednoduchý a rozvětvený obvod Jak protéká proud jednoduchým obvodem Jednoduchý obvod je obvod, který nemá žádné odbočky.¨ Proud v jednoduchém obvodu si lze představit jako proud vody v korytě, které nemá žádná ramena (ani přítoky ani odtoky) - vody je na včech místech stejně 2. Elektrický proud je a) usm ěrn ěný pohyb el. náboj ů b) uspo řádaný proud částic c) usm ěrn ěný pohyb foton ů 3. Elektrické nap ětí je a) fyz. veli čina U s jednotkou 1A b) práce vykonaná el. silami c) zdroj el. energie 4. Jednoduchý el. obvod musí obsahovat a) vodi če, ampérmetr, reostat b) zdroj el. nap ětí.

Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností Pracovní list:Jednoduchý el. obvod (347.06 kB) 3/ 6. DC - vypracovaný pracovní list pošlete ke kontrole do neděle 2. 5. do 18:00 hod. Pondělí 26. 4. Online hodina. Téma: Jednoduchý elektrický obvod. 1/ Procvičování schematických značek el. obvodu. 2/ Prezentace = zápis do sešitu: Jednoduchý el. obvod (306.01 kB 4.2.1 Elektrické obvody (cvi čení) Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tuto kapitolu u čí autor jako dvouhodinové cvi čení s polovinou t řídy. Výuka s polovinou t řídy je nutná, studenti se u čí zacházet se novou sadou pom ůcek, co

Pracovní list umožňuje nácvik psaní velkého hůlkového písmene Z. Mgr. Martina Malinová , publikováno 23.11.2009 15:36 , zhlédnuto 2055× , hodnocení: Jednoduchý elektrický obvod Pracovní list. Ročník. 6. Anotace. žák dovede sestavit jednoduchý elektrický obvod podle schématu. Zdroje a citace. Úkol. 1: Správně přiřaďte k názvům prvků elektrického obvodu čísla jejich schematických značek. 1.2.3.4. Nakreslete elektrický obvod, který obsahuje žárovku a zvonek..

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Elektrický obvod žárovka. Př. 9: Sestroj elektrický obvod s dv ěma žárovkami, baterií a p řepína čem tak, aby p řepína čem bylo možné p řepínat, která žárovka bude svítit (vždy bude svítit pouze jedna žárovka, stejným svitem jako v obvod ě s jedinou žárovkou bez vypína če) Elektrickým obvodem prochází elektrický proud: je-li v něm zapojen zdroj.

Pracovní listy pro fyziku na ZŠ - Masaryk Universit

JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD (ZDROJ, VYPÍNAČ, ŽÁROVKA) ELEKTRICKÉ OBVODY - stavebnice Elektrická laboratoř (vysvětlení a práce s rodičem - odborníkem) PRACOVNÍ MATERIÁLY PRO DĚTI: KALENDÁŘ - pomůcka k sestavování a pracovní list ROČNÍ OBDOBÍ - pracovní sešit - 2. ročník, pracovní list 1. roční Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (cívek, diod, spínačů). Tyto prvky tvoří vodivou cestu. Aby mohlo dojít k proudění elektrického obvodu, musí být elektrický obvod uzavřen. Elektrický obvod je složen z: - elektrického zdroje (zdroj elektrického proudu, napětí nebo energie) Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Elektřina - atom a jeho složení, elektrický náboj, elektrická síla, elektrické pole a jeho znázornění elektrický proud a elektrické napětí, elektrický odpor vodiče, rezistor. Ohmův zákon - měření elektrického proudu a napětí jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod pravidla bezpečné práce při. Elektrické p řístroje, el. energie a lidský organismus Žáci pomocí zna ček zakreslí jednoduchý elektrický obvod. Zopakují si důležitá telefonní čísla. Rozhodují o správnosti tvrzení o elektrickém proudu. Se řazují správný postup p ři první pomoci - zasažení elektrickým proudem. Autor: Jana Kroupov Jednoduchý elektrický obvod se zdrojem, spínačem a odporem. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Elektrický spotřebič je zařízení, v němž se elektrická energie účelně mění v jinou energii, např. v energii světelnou v žárovce. Spojovací vodiče spojují zdroj napětí s.

DUM 01: Palivové soustavy zážehových motorů - emise, hlavní a vedlejší řídící veličiny. DUM 02: Měření obsahu škodlivin ve výfukových plynech. DUM 03: Převodovky - účel, základní pojmy. DUM 04: Mechanické převodovky. DUM 05: Hydrodynamický měnič točivého momentu. DUM 06: Automatické a samočinné převodovky. DUM. Elektrický proud a napětí: 1. Jaké mohou být účinky elektrického proudu? Vytvoř obvod - dokresli do obrázku vodiče tak, aby žárovky byli připojeny k baterii a svítily současně. Jednou vytvoř jednoduchý obvod a podruhé složený. Ve kterém případě budou žárovky svítit víc? Zdůvodni. 11 Budeme probírat jednoduchý a rozvětvený el. obvod - nastudujte si jaký je rozdíl mezi seriovým a paralelním zapojen Do online hodiny vypracujte tenhle pracovní list pomocí vašeho nastudování, pošlete mi ho na email, mega či messenger. Vše mi posílejte na.

Jednoduchý elektrický obvod pracovný list - Horizontálna

Nepodceňujte elektrické obvody! Může se Vám to v životě hodit:-) Střídavý a stejnosměrný proud ELEKTRICKÉ OBVODY - ÚČINKY EL PROUDU. tepelné; zvukové; magnetické; Pro procvičování přikládám pracovní list a prezentaci. 20.3. Test na učivo Stejnosměrný a střídavý proud, měření proudu a napět Ukázka výsledků: Obr. 4 až 7 - jednoduchý elektrický obvod vytvořený z běžných předmětů Irena Dvořáková / Elektrické obvody - příklad zpracování tematického celku s prvky vícenásobné reprezentace jevů 31 Jak to učím já Školská fyzika 2013/3 Úkol 7 bez nějaké nápovědy zvládá málokterý žák, vůbec to. Jednoduchý elektrický obvod Fyzika 6. ročník jednoduchý elektrický obvod, sériové zapojení, strana č.9 ­ pracovní list ­ žák zaznamená všechny možné kombinace zapnutí a vypnutí spínačů a následně rozhodne, zda žárovka bude, nebo nebude svítit. Jednoduchý list Kontakty. Základní škola Sokolská. Sokolská 296 379 01 Třeboň. Tel.: +420 384 724 630 Fax: +420 384 722 732. Email: info@1zstrebon.c Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání

elektrický obvod - Fyzika na Vltav

 1. Pracovní list pro měření vlastností regulačních prvků - ELM-2-3.pdf; Měření na napájecím zdroji. Pracovní list pro měření na napájecím zdroji - ELM-2-4.pdf; Měření malých odporů. Pracovní list pro měření malých odporů - ELM-2-5.pdf; Měření velkých odporů. Pracovní list pro měření velkých odporů - ELM-2-6.pd
 2. Součástí metodického listu je i pracovní list na dané téma. Obsahuje následující témata: Délka, Gravitační síla, gravitační pole, Hmotnost, Hustota, Teplota, Jednoduchý elektrický obvod, Elektrický vodič, elektrický izolant, Měření gravitační síly, Kladka pevná, Kladka volná, Moment síly, Těžiště tělesa.
 3. Pří_216_Elektrický obvod.notebook 6 November 07, 2014 ELEKTRICKÝ OBVOD Pracuj podle návodu: Pokud jsi pracoval správně, žárovka se rozsvítí - obvodem prochází elektrický proud. do držáku na pracovní destičce vsuneme baterii do objímky v držáku zašroubujeme žárovičku žárovku připojíme k baterii dvěma spojovacími.
 4. Jednoduchý elektrický obvod Prezentace, obsahující základní informace k problematice podstaty Jednoduchého elektrického obvodu. Prezentace je určena pro 3. ročník (a paralelní ročník víceletého pl pracovní list lp laboratorní práce pr prezentace (video, zvukový záznam, animace, powerpointová prezentace,

Elektrický obvod - Wikipedi

elektrický obvod a jeho schéma, jednoduchý a složitější elektrický obvod a zkrat, popř. pro studenty vyšších ročníků v hodinách opakování těchto témat. Obsahuje teoretické otázky Pracovní list pro práci ve dvojicích, zaměřen na elektrické veličiny - náboj, proud, napětí Pracovní list pro žáky. 15-16 3-4. 14 2. umí zapojit jednoduchý elektrický obvod a používat měřicí přístroj. Jsou tak rozvíjeny kompetence učení, k řešení problémů. 26.5. - 28.5. 2021 - Procvičování učiva, 2. lekce, vyplňte pracovní list Procvičování slovíčka 2. lekce, jeho řešení si připravte do hodiny 26.5. 2021 M: 15.6. - ekvivalentní úpravy rovnic - strana 20 cvičení 5. 14.6. - ekvivalentní úpravy rovnic - strana 19 cvičení

ELU

 1. Jednoduchý obvod. Ukázali jsme si, jak vypadá jednoduchý obvod a co je jeho součástí. Příští týden si vše vyzkoušíme v praxi ve škole :) Domácí příprava na tento týden - nastudujte si kapitolu 3.3 v učebnici. Proveďte si zápis a v pátek si ho zkontrolujeme, o všem si popovídáme
 2. Nabízíme učebnici Fyzika 6.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit od autora/ů Rauner Karel, Havel Václav, Höfer Gerhard, Kepka Josef, Petřík Josef, Prokšová Jitka, Randa Miroslav z nakladatelství FRAUS
 3. Elektrické nářadí Integrované obvody začínající číslicí 0,1,2,3,5,6,9; Integrované obvody začínající číslicí 4; 3558A-A651 D Kryt spínače jednoduchý s p 3558A-A651 D Kryt spínače jednoduchý s p. Přidat do košíku Více. Dostupnost: Ověření na prodejně - mail, tel..
 4. Ventilátory, svítidla, elektromateriál : Vents - DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, ELEKTROMATERIÁL, VENTILÁTORY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE A ZÁSUVKY, JISTÍCÍ TECHNIKA.
 5. Hlídač státu - veřejná kontrola státních a veřejných institucí. Veřejnoprospěšný projekt. Hlídač smluv a registr smluv. Hlídač Webů
 6. Elektrický obvod. Jednoduchý elektrický obvod získáme, když spojíme pomocí vodičů baterii se žárovkou. Do tohoto obvodu zapojujeme spínač, abychom ho mohli ovládat. Schematické značky používané v elektrických obvodech. Zdroj - článek . Žárovka

Jednoduchý elektrický obvod A - + Jednoduchý elektrický obvod se skládá ze zdroje napětí, rezistoru, ampérmetru a vypínače. Rozvětvený elektrický obvod (elektrická síť) R 1 R 3 A 4 větve 6 smyček - + Uzel - místo, kde se stýkají nejméně tři vodiče. Větev - část obvodu mezi dvěma uzly Jednoduchý elektrický obvod. Předváděcí sešit slouží k procvičování základních poznatků o sestavení a principu jednoduchých elektrických obvodů. Předváděcí sešit opakuje a procvičuje základní poznatky o jednoduchém elektrickém obvodu. Žáci se pokusí o sestavení různých schémat elektrických obvodů Katedra fyziky Fyzikální praktikum 3 (FP3B) 2016 S. P. 1 ELEKTRICKÝ REZONANČNÍ OBVOD Pracovní úkoly: 1. Pomocí RLC měřiče změřte reálné hodnoty cívky - indukčnost L, odpor R, a kapacitu kondenzátoru C.Pomocí Tova vztahu stanovte rezonanční frekvenci pro dané hodnoty Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod tvorí zdroj, spotrebič, spojovacie vodiče, prípadne spínač. pri zapájaní a navrhovaní elektrických obvodov sa používajú elektrické schémy každý elektrospotrebič možno znázorniť elektrickou schémou je dôležitá pre konštruktérov a opravárov Elektrická schéma. Ačkoli se se skládáním elektrických obvodů setkávají žáci často až na 2. stupni základních škol, jednoduchý elektrický obvod rádi sestavují i mladší děti. Chtěli bychom vám představit zajímavou stavebnici, která umožňuje i dětem mladšího školního věku jednoduše vytvářet zajímavé elektrické obvody, které toho hodně dokážou ;). O co se jedná? Pomocí.

Elektrická energie na str. 158 - 160 a Výkon elektrického proudu na str. 161 - 163. 9. 3. Dokonči pracovní list, Pokud máš hotovo, opakuj a procvičuj si učivo na krátkých videích: proud a napětí, jednoduchý obvod, rozvětven. Fyzika - Elektrický proud, napětí, obvod - pracovní seši Kompetence pracovní. učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními. správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle schématu. volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí pravidla bezpečné práce. zkrat. pojistka Jednoduchý elektrický obvod je dráha nebo cesta, kde jím protéká elektrický proud. Tento obvod může být navržen se třemi součástmi, jako je odpor, zdroj napětí a vodivá cesta. Je nutné znát základní součásti elektrického obvodu a jeho funkce. The schematický diagram jednoduchého elektrického obvodu je zobrazen níže.

Elektrický proud 8 tř - pracovní list 1. Žáci společně ve skupinách odpoví na zadané otázky. Řešení zapisují do sešitů, případně si sami vytváří zápis z nové látky. První dvě pracovní strany jsou zadání k tisku pro žáky, třetí a čtvrtá pracovní strana je řešení pro učitele. 5190 stažení Základní 2. Pracovní list č.: 23 Jistě víte, že kovy jsou vodiči elektrického proudu a tepla, zatímco nekovy (až Sestavíme jednoduchý elektrický obvod podle nákresu. 2. Nejprve do obvodu zapojíme hořčík a pak síru. 3. V obou případech sledujeme, zda se žárovka rozsvítí

Pracovní list je určen pro žáky 2. ročníku čtyřletého, 4. ročníku šestiletého studia. Vhodné pro opakování v semináři z fyziky. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Lze pracovat pouze písemně nebo ústně. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně Rozšíření výuky fyziky a angličtiny a mých třídách. Informace o projektu partnerství škol. Eko-škola. Environmentální výchova Pracovní list č.: 27 Základní vlastností kovů je elektrická a tepelná vodivost. Kovy se dají většinou dobře Vytvoříme jednoduchý elektrický obvod podle obrázku a zkoumáme elektrickou vodivost jednotlivých kovů. Pro srovnání zkoumáme elektrickou vodivost skleněné tyčinky Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

elektr. obvodu se 2 žárovkami 5 min. - Diskutuje se žáky na dané téma Žáci kreslí schéma obvodu P ř edlaboratorní p ř íprava Předchozí výuka: el. obvod Rozdělení do skupin, rozdání pomůcek a pracovních listů 3 min. Viz seznam potřebného materiálu Učitel zadává žákům pokyny důležité pro průběh experiment Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro opakování a procvičování kapitoly Vlastnosti látek - rozlišování látek podle různých vlastností, rozlišení látek a těles, opakování fyziky - 6. ročník Jednoduchý elektrický obvod - Digitální učební materiály RVP. In: Jednoduchý elektrický obvod. PRACOVNÍ: v Učitel: ede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci sfyzikálními přístroji a zařízeními květensprávně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod pokusně ověří,za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud objasní účinky elektrickéh Druhým apletem je jednoduchý simulátor elektronických obvodů - Circuit Simulator, který jsem opět částečně přeložil a ke kterému jsem zhotovil tři pracovní listy: elektrický obvod - Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů; dioda - charakteristika a dioda - usměrňovač Pracovní sešit - str. 40 až 41. Praovní sešit mi pošli do skupiny do 15.5.. Přeji úspěšné samostudium Př 6.B Z ZI U - Fyzika 6. roč. -Elektrický obvod, jeho schéma str. 95-97 přečíst v učebnici ( pokyny v příloze Fyzika) Jednoduchý elektrický obvod str. 97-99 přečíst v učebnici (pokyny v příloze Fyzika

Prosím pěkně, potřebuji vyrobit jednoduchý elektrický obvod (dvě žárovky+dva vypínače). Účel použití je při vědomostní soutěži, například jako v televizi AZ kvíz, Co na to Češi, Riskuj... (kdo dřív stiskne, rozsvítí se jeho žárovka, druhá zůstává zhasnutá Shrnutí - elektrické vlastnosti: pracovní list a testík nanečisto, otázky z písemek; Elektrický obvod a schématické značky prvků v obvodě (ve formě prezentace) Březen. Elektrický proud (ve formě prezentace) Měření elektrického proudu (ve formě prezentace) Shrnutí - elektrické obvody: pracovní li Přinášíme vám novou sadu pracovních listů pro aplikaci Stick Around. Díku kolektivu Základní školy Martina Luthera z Plzně tak můžete stahovat pracovní listy do matematiky, prvouky, českého jazyka apod. Jednoduchý elektrický obvod 3; RŮZNÉ. Elektrický obvod, ktorý neobsahuje uzly, je jednoduchý elektrický obvod. Časť elektrického obvodu medzi dvoma uzlami sa nazýva vetva. V uzloch elektrického obvodu sa prúd rozvetvuje. Ampérmeter pripájame sériovo k prvku elektrického obvodu, v ktorom meriame prúd. Voltmeter pripájame paralelne k prvku elektrického obvodu, na. PC, dataprojektor, pracovní list Anotace Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. Je jednoduchý, spolehlivý a ochranný prvek. Chrání elektrický obvod a elektrické přístroje proti zkratu a navíc vedení proti přetížení

Odpověď: Výsledný odpor rezistorů je 12,4 Ω. OHMŮV ZÁKON Do obvodu zapojíme druhý zdroj napětí: JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD Do obvodu zapojíme rezistor: Žárovka svítí silněji → Obvodem prochází větší proud. Předpokládáme, že teplota vodie je stálá . Pracovní list - Ohmův zákon, rezisto Zabezpečovací obvod s optickým detektorem kouře a detektorem rozbití skla - Pracovní list č. 4. Zabezpečovací obvod s 2× PIR JS - 20 a detektorem hořlavých plynů - Pracovní list č. 5. Zabezpečovací obvod s fotoelektrickým kouřovým detektorem a detektorem rozbití skla Paradox - Pracovní list č. 6. Videotelefon Commax CDV. Ohmův zákon, pojmenovaný podle George Ohma, popisuje vztah mezi odporem, proudem a napětím v elektrickém obvodu. Pro jednoduchý elektrický obvod znázorněný na schématu. platí, že proud je nepřímo úměrný elektrickému odporu zátěže a přímo úměrný napět Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič c) Vodiče a jejich odpor (závislý na geometrii a teplotě vodiče) d) Ohmův zákon pro celý elektrický obvod 3 Elektrický proud je uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje. Stejnojmenná.

personální. Manuální dovednosti při provádění fyzikálních měření rozvíjejí kompetence pracovní. V prvním ročníku vyššího a čtyřletého gymnázia je jedna týdenní vyučovací hodina věnována praktikům, v jejichţ rámci je prohlubováno a procvičováno probrané učivo a prováděny praktické činnosti ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460 Ing. Eliška Novotná . Co už víme o elektrickém poli pFi vzájemném tFení dvou tëles z rözných látek se mohou tëlesa zelektrovat (mít elektrický náboj) kladný (+) elektrický nábo pracovní list. Pozorujeme magnetické pole Sestavení elektrického obvodu (Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab) Autor: Amy Rouinfar a kol. Aplikace umožňuje sestavit jednoduchý i větvený obvod , připojit ampérmetr a voltmetr a znázornit skutečný i konvenční směr proudu. Žák sám sestavuje obvod, nastavuje parametry. - písemná cvičení - nauč se nakreslit (tužkou) schematické značky a jednoduchý elektrický obvod HM 41/1, 2, 3, 4 Fyzika - 7.ročník (2 vyučovací hodiny

V pracovní sešitě vypracujte na s. 48 cv. 2, 3 Jednoduchý, nerozvětvený obvod (doplňte, co platí o velikosti elektrického proudu) elektrický proud je ve všech místech obvodu stejně velký Rozvětvený elektrický obvod (doplňte, co platí o velikosti elektrického proudu) celkový elektrický. Učebnice str. 117 - 123 Elektrický obvod Elektrický proud a sestavení el. obvodu , el. proud a napětí. nejdříve si vše přečtěte a pak si zapište do sešitu vše co je ve žlutých rámečcích a napište si k tomu co to je. Tak jak jsme zvyklí ze školy si dělat zápis snímek Pracovní list, jednotky a jejich převody. 6. snímek Příklady k procvičení učiva ­ výpočet odporu. 7. snímek Seznam použité literatury a zdrojů. ampér, napětí, zdroje napětí, Voltův článek, odpor, rezistor, elektrický obvod, jednoduchý elektrický obvod, rozvětvený elektrický obvod, vedení proudu v kovech. eKabinet.cz je vzdělávací portál pro školy, učitele a žáky. Obsahuje více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy a angličtiny. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, prezentací, ilustrací, 3D modelů, obrázků.

Jednoduchý elektrický obvo

pracovního listu využijte zápis Biosféra nebo přiložené video Fyzika simova@krestanka.cz kdo se nezúčastní on-line výuky, přečte si kapitoly Jednoduchý elektrický obvod a Složitější elektrické obvody v učebnici na str. 99 - 10 Elektrické napětí se udává jako napětí mezi dvěma body, např. mezi body elektrického pole, mezi kladným a záporným pólem zdroje nebo mezi svorkami spotřebiče 9. třída - Elektrické jevy Elektrický odpor Pozoruj žárovky v obvodu Pokus: Sestav si jednoduchý elektrický obvod, do kterého zapojíš zdroj elektrického. Nakresli, jak to vypadalo, když se obvod zapojoval. Pomocí učitele tento obvod překresli schematicky. 9.4 Pracovní list - Vejce Nová informace: Oceňuji: Změnil/a bych: 9.5 Pracovní list - Akustika 1. Popiš své pocity. zvuk flétny hlas divočiny 2. Co myslíš, může pravítko vydávat zvuk? 3 Jednoduchý obvod ve vodivém a nevodivém stavu. Simulace usměrňovače. 6. Jednoduchý tranzistorový obvod; oblasti: sepnutí - nasycení, aktivní - zesilovací, uzavření, 7. Spojování logických integrovaných obvodů do logických systémů. 8. Simulace logické funkce a přechodných dějů v obvodu s integrovanými logickými. vypracovat pracovní list Ohrožení člověka přírodními jevy a zaslané úkoly ; Co je domov . uč. str. 73 - 74 + vypracovat zadané úkoly ; OBČANSKÁ VÝCHOVA. co nás (Českou republiku) proslavilo - produkty, výrobky, známé osobnosti, přírodní úkazy a památky, architektonické památk

Obvody a obsahy rovinných útvarů pracovní list. Informativní osobní list důchodového pojištění. Tiskopisy. Pracovní poměr. Legislativa Vzorce pro obvody a obsahy rovinných útvarů. Pythagorova věta, Pythagorejský trojúhelník, Pythagorejská čísla. Procvičování násobení celých čísel Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označovaná I, a její jednotka je ampér (A), vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.. V úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu.

DUMY.CZ Materiál Jednoduchý elektrický obvo

 1. Pracovní postup aktivity. 1. Žáci pracují ve skupině o 2-4 žácích (velikost skupiny je volena spíše podle množství el.souprav a měřáků ve fyzikálním kabinetu). 2. Učitel/ka rozdá pracovní list s potřebnou slovní zásobu (nemá-li učitel takto slovní zásobu připravenou, napíše předem na tabuli). 3
 2. a elektrický odpor) spolu souvisí. Tato souvislost je popsána Ohmovým zákonem, a právě s ním se žáci seznámí. Procvičí si také počítání jednoduchých matematických příkladů využívajících Ohmův zákon. Téma č. 5: Jednoduchý obvod a měření napětí a proudu - 2 hodin
 3. Elektrický obvod - Webzdarm

E-škola: 6. ročník - Tatenic

 1. Fyzika Pracovní list č
 2. Fyzika 6. ročník ZŠ Protiví
 3. Základní škola Unhoš